نامه احقاق حقوق دستیاران دانشگاه ع.پ ایران

باسمه تعالی
ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران
جناب آقای دکتر سید جواد حاجی میر اسماعیل

با سلام و احترام

همان گونه که واقفید، دستیاران تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بار عمده ی ارائه ی خدمات درمانی به مراجعین بیمارستان های دولتی را بر دوش می کشند تا جایی که بالاخص پس از اجرای طرح تحول سلامت و با کاهش هزینه های دریافتی از بیماران و افزایش فشار کاری ایشان، عملا بحث آموزش به محاق رفته است و در بسیاری از رشته های تخصصی، دستیاران با حجم بالا و طاقت فرسایی از انجام اقدامات درمانی مواجه اند.
با این وجود دستیاران دانشگاه علوم پزشکی ایران، از ابتدایی ترین تسهیلات رفاهی و معیشتی محرومند. متاسفانه بودجه ی مصوب وزارت بهداشت به عنوان کمک هزینه ی پرداختی به دستیاران بسیار اندک و حتی مشمول افزایش ناچیز کشوری سال ۹۵ نشده و با توجه به تعهدنامه ی ناعادلانه ای که در ابتدای دوره دستیاری از متقاضیان اخذ می‌شود و به موجب آن، دستیاران از ممر معاشی جز آن کمک هزینه بی بهره اند، عملا معیشت دستیاران را میتوان زیر خط فقر دانست.
متاسفانه طبق قوانین و آیین نامه ها، پرداخت کارانه به دستیاران هیچ ساز و کار واحد و مشخصی نداشته و طبق نظر هیئت امنای بیمارستان ها، هر مقدار و هر موقع صلاح دانسته شود، به دستیاران پرداخت میگردد که در همین ارتباط میتوان به مقدار بسیار کمتر کارانه پرداختی در مقایسه با دانشگاه هایی نظیر تهران و شهید بهشتی اشاره کرد.
حتی دستور وزیر محترم بهداشت و درمان در جهت ارتقای سطح معیشت و امور رفاهی دستیاران مغفول مانده و ذی نفعان با توجه به عدم وجود زمان و صعوبت دوره ی دستیاری حتی فرصت پیگیری این حقوق حقه را هم ندارند.

بسیاری دیگر از حقوق بدیهی رفاهی دستیاران طی دوره ی دستیاری، تضییع می شود که گاه اساسا به واسطه ی عدم وجود مجرای رابطی همچون شورای صنفی دستیاری، امکان مطرح شدن نمی یابند.
از این رو اهم مطالبات دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ایران که به امضای ایشان رسیده، به قرار ذیل خدمت حضرتعالی مطرح می شوند:
۱- بازبینی مقدار کمک هزینه و کارانه ی پرداختی و ایجاد تناسب با حجم کار دستیاران.
۲- پرداخت کارانه به صورت منظم و تسویه حساب کارانه های معوق دستیاران دانشگاه علوم پزشکی ایران
۳- حمایت از ایجاد شورای صنفی دستیاری و برگزاری جلسات منظم با اعضای این شورا توسط مسوولین دانشگاه و بیمارستان های تابعه.
امید است، آن مقام محترم با در نظر گرفتن مشکلات و سختی های دوران دستیاری، در راستای بهبود شرایط معیشتی، در تامین کمک هزینه و کارانه ی مقبول برای دستیاران و همچنین تشکیل شورای صنفی دستیاران با فراهم نمودن امکان ملاقات حضوری با نمایندگان دستیاران، گام بردارند.
حسن نظر و الطاف حضرتعالی برای استیفای حقوق دستیاران موجب امتنان است.

رونوشت:
جناب آقای دکتر مسعود ناصری پور ریاست محترم دانشکده پزشکی
جناب آقای دکتر فرهاد زمانی ریاست محترم بیمارستان فیروزگر
جناب آقای دکتر نادر توکلی ریاست محترم بیمارستان رسول اکرم
جناب آقای دکتر داود جعفری کردلر ریاست محترم بیمارستان شفایحیاییان
جناب آقای دکتر فریدون نوحی ریاست محترم بیمارستان شهیدرجایی
سرکار خانم دکتر الهام طلاچیان ریاست محترم بیمارستان حضرت علی اصغر
جناب آقای دکتر محمد حسین بدخش ریاست محترم بیمارستان شهید اکبرآبادی
جناب آقای دکتر سید وحید شریعت ریاست محترم بیمارستان روانپزشکی ایران
جناب آقای دکتر محمدجواد سلیمانی ریاست محترم بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد
جناب آقای دکتر کامران آقاخانی ریاست محترم بیمارستان سوانح سوختگی مطهری

نامه احقاق حقوق دستیاران دانشگاه ع.پ ایران

باسمه تعالی
ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران
جناب آقای دکتر سید جواد حاجی میر اسماعیل

با سلام و احترام

همان گونه که واقفید، دستیاران تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بار عمده ی ارائه ی خدمات درمانی به مراجعین بیمارستان های دولتی را بر دوش می کشند تا جایی که بالاخص پس از اجرای طرح تحول سلامت و با کاهش هزینه های دریافتی از بیماران و افزایش فشار کاری ایشان، عملا بحث آموزش به محاق رفته است و در بسیاری از رشته های تخصصی، دستیاران با حجم بالا و طاقت فرسایی از انجام اقدامات درمانی مواجه اند.
با این وجود دستیاران دانشگاه علوم پزشکی ایران، از ابتدایی ترین تسهیلات رفاهی و معیشتی محرومند. متاسفانه بودجه ی مصوب وزارت بهداشت به عنوان کمک هزینه ی پرداختی به دستیاران بسیار اندک و حتی مشمول افزایش ناچیز کشوری سال ۹۵ نشده و با توجه به تعهدنامه ی ناعادلانه ای که در ابتدای دوره دستیاری از متقاضیان اخذ می‌شود و به موجب آن، دستیاران از ممر معاشی جز آن کمک هزینه بی بهره اند، عملا معیشت دستیاران را میتوان زیر خط فقر دانست.
متاسفانه طبق قوانین و آیین نامه ها، پرداخت کارانه به دستیاران هیچ ساز و کار واحد و مشخصی نداشته و طبق نظر هیئت امنای بیمارستان ها، هر مقدار و هر موقع صلاح دانسته شود، به دستیاران پرداخت میگردد که در همین ارتباط میتوان به مقدار بسیار کمتر کارانه پرداختی در مقایسه با دانشگاه هایی نظیر تهران و شهید بهشتی اشاره کرد.
حتی دستور وزیر محترم بهداشت و درمان در جهت ارتقای سطح معیشت و امور رفاهی دستیاران مغفول مانده و ذی نفعان با توجه به عدم وجود زمان و صعوبت دوره ی دستیاری حتی فرصت پیگیری این حقوق حقه را هم ندارند.

بسیاری دیگر از حقوق بدیهی رفاهی دستیاران طی دوره ی دستیاری، تضییع می شود که گاه اساسا به واسطه ی عدم وجود مجرای رابطی همچون شورای صنفی دستیاری، امکان مطرح شدن نمی یابند.
از این رو اهم مطالبات دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ایران که به امضای ایشان رسیده، به قرار ذیل خدمت حضرتعالی مطرح می شوند:
۱- بازبینی مقدار کمک هزینه و کارانه ی پرداختی و ایجاد تناسب با حجم کار دستیاران.
۲- پرداخت کارانه به صورت منظم و تسویه حساب کارانه های معوق دستیاران دانشگاه علوم پزشکی ایران
۳- حمایت از ایجاد شورای صنفی دستیاری و برگزاری جلسات منظم با اعضای این شورا توسط مسوولین دانشگاه و بیمارستان های تابعه.
امید است، آن مقام محترم با در نظر گرفتن مشکلات و سختی های دوران دستیاری، در راستای بهبود شرایط معیشتی، در تامین کمک هزینه و کارانه ی مقبول برای دستیاران و همچنین تشکیل شورای صنفی دستیاران با فراهم نمودن امکان ملاقات حضوری با نمایندگان دستیاران، گام بردارند.
حسن نظر و الطاف حضرتعالی برای استیفای حقوق دستیاران موجب امتنان است.

رونوشت:
جناب آقای دکتر مسعود ناصری پور ریاست محترم دانشکده پزشکی
جناب آقای دکتر فرهاد زمانی ریاست محترم بیمارستان فیروزگر
جناب آقای دکتر نادر توکلی ریاست محترم بیمارستان رسول اکرم
جناب آقای دکتر داود جعفری کردلر ریاست محترم بیمارستان شفایحیاییان
جناب آقای دکتر فریدون نوحی ریاست محترم بیمارستان شهیدرجایی
سرکار خانم دکتر الهام طلاچیان ریاست محترم بیمارستان حضرت علی اصغر
جناب آقای دکتر محمد حسین بدخش ریاست محترم بیمارستان شهید اکبرآبادی
جناب آقای دکتر سید وحید شریعت ریاست محترم بیمارستان روانپزشکی ایران
جناب آقای دکتر محمدجواد سلیمانی ریاست محترم بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد
جناب آقای دکتر کامران آقاخانی ریاست محترم بیمارستان سوانح سوختگی مطهری

[signature]

۲۸۴ signatures

با دوستانتان در میان بگذارید

   

پاسخ بدهید

2 نظر برای مطلب "نامه احقاق حقوق دستیاران دانشگاه ع.پ ایران"

مرا مطلع کن از
avatar
مرتب کردن براساس:   جدیدترین نظر | قدیمی ترین نظر | نظر با بالاترین رای
اسماعیل نوری
Guest

به نظر من ما پزشکان جمعیت بزرگ اجتماعی هستیم وعلاوه بر پزشکی توانایی زیادی در تما م زمینه هاداریم وباید در یک گروه اجتماعی متشکل بشیم تا کارهای پزشکی و غیر پزشکی متعددی را به انجام برسونیم

احسان طوسی
Guest

البته خود دستیاران خواسته هایشان را بسیار تعدیل کردند

wpDiscuz
Powered by Themes24x7