سیاست گذاری سلامت

سیاست گذاری سلامت نظام سلامت

در راستای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، دکتر اردشیر قوام‌زاده و دکتر فریدون دواچی اساتید ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران بازنشسته اعلام شدند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از خدمات دکتر اردشیر قوام زاده و دکتر فریدون دواچی،...

Powered by Themes24x7