پرونده عدالت در سلامت

آموزشی پرونده عدالت در سلامت دانشجویان دستیاران تخصصی

در نشست «دستیاران و کارورزان؛ مشمول آموزش یا مشغول کار؟ » مطرح شد: کارورزان، دستیاران و دستیاران فوق تخصصی؛ نیروی کار ارزان قیمت و قربانی نظام درمان

ابوالفضل فربد – احسان قدیمی: گروه مطالعاتی عدالت در سلامت وابسته به مرکز پژوهش...

آموزشی پرونده عدالت در سلامت دانشجویان دستیاران تخصصی

در پی پاسخ یک سوال، فردا ساعت ۱۴ در مرکز رشد استعدادهای درخشان گرد هم می آییم: “کارورزان و دستیاران؛ مشمول آموزش یا مشغول کار”؟

احسان قدیمی: حرف از مشکلات که باشد، همه مان دلی پر از درد داریم. یک دنیا نگرانی و...

Powered by Themes24x7