نظام سلامت

درخواست سپاه پاسداران، نظر کارشناسی وزارت بهداشت را تغییر داد

دفترچه انتخاب رشته تحصیلی امسال خبر از تصویب سهمیه‌ای برای سپاه پاسداران در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور می‌داد.

به گزارش صدای پزشکان به نقل از روزنامه سپید بررسی دفترچه انتخاب رشته تجربی سال ۹۵ نشان‌دهنده سهمیه ۴۰۸ نفری سپاه پاسداران در رشته پزشکی۲۱ دانشگاه کشور است. همچنین این سهمیه در رشته پرستاری برابر با ۶۷ نفر شده‌است.

دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز دارای بیشترین سهمیه سپاه در مقایسه با کل دانشگاه‌های کشور بوده‌است. اگرچه به گفته دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت «این افراد مازاد بر ظرفیت دانشگا‌ه‌ها پذیرفته می‌شوند» اما این درحالی است که وزارت بهداشت در سال جدید بارها اعلام کرده‌بود که قصدی برای افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها ندارد.

شرایط کلی

به گفته احمد خالق‌نژاد طبری، دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور سپاه پاسداران سال گذشته هم درخواست مشابهی را مطرح کرده بوده «اما چون دیر مطرح شد، امکان اعمال ظرفیت محقق نبود. اگرچه معاون آموزشی وزارت بهداشت، باقر لاریجانی حاضر به مصاحبه درباره این موضوع نشد اما طبری توضیح می‌دهد: «طی جلساتی که در سال جاری با حمید اکبری، قائم مقام معاونت آموزشی، بنده و سایر کارشناسان مربوطه برگزار شد، تفاهم‌نامه‌ای امضا و شیوه انتخاب دانشجو تعیین شد.

سپاه پاسداران اعلام کرد که ما خودمان همینطور یک تعدادی را به شما معرفی می‌کنیم اما ما گفتیم که قبول نمی‌کنیم و این افراد حتما باید در کنکور شرکت کنند و اگر شما می‌خواهید ازبین رتبه های برتر انتخاب کنید، اگر نه هم که خودتان می‌دانید.»

طبری در گفتگویی با خبرنگار سپید ‌که فایل صوتی آن در روزنامه موجود است می‌گوید: «سازمان سپاه پاسداران تعدادی نیرو را در سراسر کشور درخواست کرد. ماهم براساس این درخواست مازاد بر ظرفیت دانشگاه‌ها به آنها ظرفیت دادیم. این ظرفیت مازاد بر ظرفیت خودگردان و روزانه و شبانه است.»

در صفحه ۱۲۲ دفترچه انتخاب رشته درباره شرایط دانشجویانی که از طریق سهمیه سپاه وارد دانشگاه خواهند شد اینگونه آمده‌است:« باید ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ در اﻳﻦ ﻋﻀﻮﻳﺖ ۲۰ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم باشد. ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻳﻚ ﺳﺎل ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺑﺴﻴﺞ ﻓﻌﺎل، ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه و ﻋﻀـﻮﻳﺖ ﻋـﺎدی دو ﻣـﺎه ﺗـﺎ ﺳﻘﻒ ﻳﻚ ﺳﺎل ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ است. در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ دوره ﺿﺮورت، ﻣﺪت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ اﺿﺎﻓﻪ می‌شود. ﺑﺮای اﻋﻀﺎی درﺟﻪ ﻳـﻚ ﺧـﺎﻧﻮادهﻫـﺎی ﺷﻬﺪا، ﺟﺎﻧﺒﺎزان، آزادﮔﺎن و ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ می‌یابد. ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻦ ﻓﺮد ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ارﻓﺎق ﺳﻨﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ نباید از ۲۵ ﺳﺎل ﺗﺠﺎوز کند.»

بنابر این گزارش «در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎوی، اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی درﺟﻪ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺮم اﻳﺜﺎرﮔﺮان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﺑﺴﻴﺞ است.»

برخورداری دانشجویان از حقوق سپاه

همچنین بر اساس شرایط سپاه پاسداران «ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﻲ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران در آﻣﺪه و از ﺣﻘﻮق، ﻣﺰاﻳﺎ، ﺑﻴﻤﻪ، ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ و … اﻣﻜﺎﻧﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.» اما این به شرطی است که «ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ در ﺑﺪو ورود باید دوره ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺎﺳﺪاری را در ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﺳﭙﺎه ﻃﻲ کنند.»

همچنین «ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﭘﺲ از داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﺳﭙﺎه و ﻧﻈﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﭙﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺪه و در ردهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﭙﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺑـﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ.»

بنابر اعلام این دفترچه «در تمام سهمیه‌های ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻧﻴﻤﻪﻣﺘﻤﺮﻛﺰ، همراه ﺑﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺮوط ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﭙﺎه، در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮارد ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﺬﻛﻮر است.»

این سفارش سپاه به دانشگاه است

خالق نژاد طبری درباره نحوه پذیرش این افراد می‌افزاید: «داوطلبان به صورت دو مرحله‌ای پذیرفته می‌شوند. درواقع بعد از شرکت در کنکور سراسری ضوابط انتخابی به صورت دو مرحله‌ای است یعنی ما افرادی را که رتبه‌های بعد از آخرین رتبه پذیرفته شده در هر دانشگاه را به سپاه پاسداران به صورت دو یا سه برابر معرفی می‌کنیم و آنها از این تعداد، تعدادی دانشجو پذیرش می‌کنند.»

او اظهار می کند: «پذیرفته شدگان درواقع از نیروهای سپاه پاسداران به حساب می‌آیند و تحت تعهد آنها هستند. این درواقع سفارشی است که سازمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دانشگاه‌های علوم پزشکی داده و هزینه تحصیل دانشجویان متعهد به سازمان خود را نیز می پذیرد.»

خالق‌نژاد می‌گوید: «این دانشجویان بعد از فارغ‌التحصیلی در اختیار سازمان سپاه پاسداران قرار می‌گیرند.»

علی‌رغم آنکه وزیر بهداشت بارها بر ثابت نگهداشتن ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های علوم پزشکی تاکید کرده بود اما با این اقدام امسال ظرفیت کلی پذیرش ۶ درصد افزایش پیدا کرده‌است.

خالق‌نژاد دراین خصوص می‌گوید: «سیاست وزارت بهداشت در این سال‌ها مبنی بر تثبیت ظرفیت است. تعداد دانشجویان پذیرش شده به عنوان بورسیه سپاه پاسداران هم تعداد بسیار کمی هستند و در حد ۲ یا ۳ نفر در هر دانشگاه است اما من اطلاع دقیقی از ظرفیت‌ها ندارم.»

دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت بر اینکه با پذیرش دانشجو به صورت بورسیه نه تنها فرصتی از دانشجویان گرفته نشده، بلکه فرصتی برای آنها فراهم شده است، تصریح می‌کند: «اگر دانشجویی رتبه هزارو یک شده باشد و به عنوان آخرین نفر در دانشگاهی پذیرفته شود. رتبه‌های بعدی را به عنوان موارد پیشنهادی به سازمان سپاه پاسداران اعلام می‌کنیم.»

سپاه هزینه تحصیل دانشجویان را می‌دهد

او در پاسخ به این سوال که چرا برخی از دانشگاه‌ها به دانشجوی ذیل بورس سپاه پاسداران نیاز ندارند، عنوان می‌کند: «حدود ۶ ماه پیش قبل از تنظیم ظرفیت‌ها سازمان سپاه پاسداران با معاونت آموزشی وزارت بهداشت تفاهم کردند با این شرط که سپاه پاسداران هزینه تحصیل این دانشجویان را پرداخت کند، در مناطق موردنیاز سپاه پذیرش تعدادی دانشجو مازاد بر ظرفیت پذیرفته‌شود.»

دبیر شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت در پاسخ به این سوال که نیروهای آموزش دیده بورس سازمان سپاه پاسداران بعد از اتمام تحصیل قرار است، کجا مشغول به کار شوند، توضیح می‌دهد: «احتمالا قرار است این افراد در مراکز درمانی تحت نظر سپاه پاسداران مشغول به کار شوند.»

وی با اشاره به اینکه از مرحله دوم گزینش دانشجو که در سازمان سپاه پاسداران انجام می‌شود، مطلع نیست، عنوان می‌کند: «این اتفاق برای اولین بار افتاده و ما نمی‌دانیم که در سال‌های بعد هم تکرار می‌شود یانه. اما به هرحال وزارت بهداشت بنابر جایگاهی که دارد می‌تواند برای تربیت کادر درمانی سفارش بپذیرد.»

خالق‌نژاد درمورد گسترش پذیرش دانشجوی بورسیه به مقاطع دستیاری و بالاتر می‌گوید: «فعلا ظرفیتی در این مقطع به آنها داده نشده است. البته سازمان سپاه پاسداران در دانشگاه بقیه‌ا… پذیرش دانشجوی دستیاری دارد.»

خالق‌نژاد تصریح می‌کند: «ما در ضوابط پذیرش دانشجو در مرحله دوم هیچ دخالتی نمی‌کنیم. حتی ممکن است که نتوانند ظرفیت موردنیاز خود را پر کنند اما آنها هم به جز داوطلب پذیرش شده از طریق کنکور که رتبه لازم را کسب کرده باشند، افراد دیگری را نمی‌توانند به ما معرفی کنند.»

تعیین طرح تعهد تا ۳ برابر مدت زمان تحصیل

او درخصوص مدت زمان طرح تعهد دانشجویان بورس سپاه پاسداران برای بعد از فارغ‌التحصیلی که حدود ۲۰ سال است، می‌گوید: «من از قوانین و ضوابطی که برای تعهد معین کرده‌اند خبر ندارم اما احتمالا مدت زمان طرح تعهد را تا سه برابر مدت زمان تحصیل تعیین کرده‌اند.»

همچنین روز گذشته معاون بهداشت و درمان سپاه با بیان اینکه پذیرش دانشجوی بورسیه از میان افراد واجد شرایط به‌صورت چهار برابر ظرفیت صورت می پذیرد به خبرگزاری ایرنا اعلام کرد:«پس از انجام مراحل گزینش و ارزیابی افراد برگزیده به عنوان دانشجوی بورسیه به استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمده و به تحصیل می‌پردازند.»

سردار سرتیپ دوم پاسدار دکتر احمد عبداللهی با اعلام این خبر افزود:«پذیرش دانشجوی بورسیه در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، علوم آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، هوش بری، اتاق عمل، فوریتهای پزشکی، تکنسین اتاق عمل و سایر رشته های مورد نیاز بهداشت و درمان می باشد که در دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۹۵ به‌طور کامل اطلاع رسانی شده‌است.»

او با تاکیدبر اینکه سیاست اصلی ما در جذب دانشجو«بومی گزینی»است گفت:«با هماهنگی های صورت گرفته، پذیرش دانشجو در رشته های فوق در ۲۱ استان صورت می پذیرد و داوطلبان بومی پذیرفته شده پس از گذراندن دوران تحصیل در شهر و استان محل زندگی خود، دوران خدمت را نیز در همان منطقه سپری خواهند کرد.»

جذب دانشجو از سوی سپاه به شورا ربط ندارد

دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت هم می‌گوید: «شورای آموزش پزشکی عمومی به هیچ وجه وارد این موضوع نشده و اصلا به این شورا ارتباطی ندارد که در این موضوع اظهارنظری کند.»

طاهره چنگیز با تاکید براینکه اختصاص این ظرفیت، تهدید به حساب نمی‌آید،‌ می‌گوید: «میزان این ظرفیت‌ها نسبت به ظرفیت کل پذیرش دانشجو درصد بالایی نیست و این تضمین اشتغال افرادی است که می‌‌توانند از این ظرفیت برای ورود به دانشگاه استفاده کنند.»

بی‌خبری دانشگاه‌‌های علوم‌پزشکی از ظرفیت بورسیه‌ها

منیژه خلیلی،معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان نیز درخصوص میزان پذیرش دانشجوی بورس سازمان سپاه پاسداران اطلاعی ندارد.

او در پاسخ به این سوال که میزان ظرفیت پذیرش دانشجوی بورس سپاه پاسداران در دانشگاه علوم‌پزشکی زاهدان ۱۳ نفر است، می‌گوید: «ما تنها یک سهمیه عدالت آموزشی داریم اما من از سهمیه‌ای که مشخصا به نام سپاه پاسداران باشد، اعلام بی‌اطلاعی می‌کنم.»

همچنین احمد موحدیان عطار، معاون آموزشی دانشگاه‌ علوم پزشکی اصفهان نیز عنوان می‌کند: «دانشگاه‌ها به صورت مستقیم دانشجو نمی‌پذیرند. ما ظرفیت کلی دانشجو را اعلام می‌کنیم و اینکه چه تعداد از دانشجویان از چه طریق وارد شوند دست ما نیست.»

او در پاسخ به این سوال که آیا معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمورد پذیرش دانشجوی مازاد بر ظرفیت برای سال جاری در قالب بورس سپاه پاسداران از شما نظرخواهی کرده یا خیر می‌گوید: «نه. از ما نظرخواهی نکرده‌اند. من تنها از طریق سازمان سنجش و اطلاعیه‌های منتشر شده مطلع

سلامت نیوز: سهمیه مازاد بر ظرفیت سپاه در دانشگاه‌های علوم پزشکی

درباره نویسنده

میز خبر صدای پزشکان

پاسخ بدهید

2 نظر برای مطلب "درخواست سپاه پاسداران، نظر کارشناسی وزارت بهداشت را تغییر داد"

مرا مطلع کن از
avatar
مرتب کردن براساس:   جدیدترین نظر | قدیمی ترین نظر | نظر با بالاترین رای
محسن
Guest

حرفی برای گفتن ندارم…..سکوت…

محمد
Guest

اوفی ………………………………………….اقتدار……………………………..الان جامع پزشکان و پرستاران اگه راست می گویید اعتراض بزنید

wpDiscuz
Powered by Themes24x7